Schowek - Wyszukiwarka ofert

Regulamin serwisu internetowego

1. Informacje ogólne
Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Biura Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o.
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki użytkowników Serwisu.
Właścicielem serwisu internetowego jest firma:
Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o.
ul. Starowiślna 28, 31-032 Kraków
działająca jako touroperator i agent turystyczny.
Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakupu imprez turystycznych. Rezerwacja lub zakup imprezy może odbyć się poprzez stronę internetową www.obozynatopie.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 12 263 46 91 lub 575 800 970 lub bezpośrednio w biurze agenta pod adresem: ul. Starowiślna 28, 31-032 Kraków
Opublikowane na stronach materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

2. Objaśnienia i definicje
Touroperator (Organizator) – organizator prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
Agent – którego działalność polega na pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających koncesję w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
Konsultant - pracownik Agenta zajmujący się kompleksową obsługą Klienta. Do jego obowiązków należy szczegółowe prezentowanie oferty oraz udzielanie wszelkich informacji dotyczących usług turystycznych.
Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe, dokonująca rezerwacji imprezy turystycznej lub wykupująca pobyt w hotelu, bilet autokarowy, lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
Umowa – zgłoszenie – umowa dotycząca zakupionej imprezy turystycznej zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Umowa staje się prawnie wiążąca dla obu stron po podpisaniu przez Klienta.
Warunki uczestnictwa – integralna część umowy – zgłoszenia. Dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się, przy zawarciu umowy. Reguluje on wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora (Organizatora) i na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
Serwis internetowy – strona internetowa Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. działająca pod adresem www.obozynatopie.pl.

 

3. Zasady korzystania z serwisu internetowego
Korzystając z Serwisu internetowego Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Rezerwacja i zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia się z Systemem Rezerwacji Elektronicznej oraz, że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.
Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi.
W chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej, jak również w czasie wykonywania usługi, Klient oraz wszyscy uczestnicy imprezy powinni posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Imprezy Turystycznej w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Klient podróżuje. Minimalny termin ważności dokumentu podróży określają przepisy poszczególnych państw, jak również winny być wskazane w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy Turystycznej.

 

4. Ochrona danych osobowych
Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klienta w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o., wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Touroperatorów.
Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o.), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.
Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem, faksem lub telefonicznie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. usług marketingowych polegających na promowaniu usług Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. i jego partnerów.
Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim użytkownikom logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego tj. ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z obsługą klienta oraz w celach marketingowych. Podanie przez użytkownika portalu danych osobowych jest dobrowolne i związane wyłącznie z procedurą rejestracji i zakupu oferty turystycznej. Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. zobowiązuje się nie ujawniać, nie odsprzedawać i nie wymieniać osobom trzecim danych osobowych zarejestrowanych użytkowników zgromadzonych w systemie w trakcie rejestracji.
Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

 

5. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną
Za pośrednictwem serwisu internetowego Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów (Organizatorów) zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
Po zapoznaniu się z wybraną przez Państwa ofertą, można dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta pod nr telefonu 12 263 46 91 lub 575 800 970.
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnej rozmowie telefonicznej, Konsultant Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.
Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc, Konsultant przesyła do Państwa faksem, e-mailem lub przekazuje osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie).
Po podpisaniu umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line, przelewem tradycyjnym, przekazem pocztowym lub osobiście gotówką w siedzibie Agenta.
W momencie podpisania umowy przez Klienta, zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta.
Potwierdzenie zapłaty za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Biurem Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o., aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
Na dwa dni przed datą wylotu powinni Państwo skontaktować się z Biurem Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o., aby potwierdzić dokładną godzinę wyjazdu/wylotu oraz godzinę stawienia się w punkcie odprawy.
Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

 

6. Cena imprezy turystycznej
Cena zakupionej imprezy turystycznej zawiera wszystkie składniki zawarte w opisie, między innymi:
- opłatę za zakwaterowanie,
- koszty transportu (z wyjątkiem ofert z dojazdem własnym),
- świadczenia dodatkowe zgodne z opisem imprezy,
- podatki,
- opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku imprez z transportem lotniczym,
- inne zgodne z opisem imprezy turystycznej.
Organizator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w umowie-zgłoszeniu lub w warunkach uczestnictwa, jaką akceptują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
Biorąc pod uwagę, że cena imprezy turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za imprezę turystyczną może ulec zmianie, wynikającej z przelicznika bieżącego kursu waluty.
Każdy z Organizatorów imprez turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.
Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana do momentu dokonania rezerwacji i jej potwierdzenia przez Organizatora imprezy turystycznej.
Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym zostały podane błędne ceny.

 

7. Sposoby i terminy płatności
Terminy płatności oraz kwoty określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo informuje Państwa konsultant w momencie podpisywania umowy–zgłoszenia.
Wpłata zaliczki, a także kolejne wpłaty powinny być regulowane w terminach wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji oraz umowie.
Ostateczna rezerwacja u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje się w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i umowie na wskazany numer konta bankowego.
Wpłaty mogą być realizowane w następujący sposób:
- przelew bankowy,
- wpłata gotówki w biurze.
W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora, a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.
Płatności przelewem bankowym należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta na konto:

17 1050 1445 1000 0090 3289 8729
ul. Starowiślna 28, 31-032 Kraków
W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.
W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia mailem na adres biuro@obozynatopie.pl.
Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie biura pod adresem:
ul. Starowiślna 28, 31-032 Kraków

 

8. Ubezpieczenia

Organizator ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych danego Organizatora.

 

9. Zmiany w rezerwacji
Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest jedynie na warunkach określonych przez Organizatora imprezy.
Przy dokonywaniu zmian może zostać naliczona dodatkowa opłata manipulacyjna zgodna z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej.
W celu dokonania zmiany rezerwacji prosimy o kontakt z Konsultantem.

 

10. Anulowanie rezerwacji
Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie turystycznej, może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w warunkach uczestnictwa danej imprezy.
W chwili zakupu imprezy turystycznej Klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy.
Rezygnację z wybranej imprezy należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną, listem poleconym lub osobiście w siedzibie Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o.
Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.
O każdej zmianie w Państwa rezerwacji dokonanej przez Organizatora, będą Państwo informowani przez Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. mailowo lub telefonicznie.

 

11. Obsługa posprzedażowa
W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Konsultantem i uzyskać informacje na temat statusu rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej imprezie turystycznej oraz uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa rezerwacji.

 

12. Postępowanie reklamacyjne
Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. zobowiązuje się do rzetelnego informowania i przedstawiania ofert turystycznych zgodnie ze szczegółami przedstawionymi przez Organizatora, przekazywania wpłat Klienta w wyznaczonym terminie (w odrębnych ustaleniach pomiędzy Agentem i Organizatorem) na konto Organizatora, do natychmiastowego informowania Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej oraz do niezwłocznego przekazywania Organizatorowi wszystkich uwag Klienta dotyczących imprez, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta.
W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie imprezy zawartej za pośrednictwem Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o.
Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora imprezy turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
Dołożymy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez biuro były na najwyższym poziomie. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi przez Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. mogą Państwo złożyć stosowną reklamację.
Reklamacje związane z jakością obsługi Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. należy składać pisemnie na adres siedziby biura:
ul. Starowiślna 28, 31-032 Kraków
lub droga mailową na adres:
biuro@obozynatopie.pl
Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej wpłynięcia.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy),
- szczegółowy opis reklamacji.
Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

13. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o., wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od biura, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych itp.
Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.

Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.obozynatopie.pl

Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

Opublikowanie na stronie internetowej Regulaminu, a także każdej zmiany Regulaminu jest jednoznaczne z przekazaniem treści Regulaminu do wiadomości Klientów.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Biuro Podróży OBOZY NA TOPIE Sp. z o.o. rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

Pod czujnym okiem kancelarii